اجراي تونلهاي پوش و كند در محيطهاي شهري

مطالعه موردي: تونل راه آهن تهران – تبريز
مطالعه موردي: تونل راه آهن تهران – تبريز
۱۱ مرداد ۱۳۹۵

اجراي تونلهاي پوش و كند در محيطهاي شهري

/
ارسال شده توسط
/
دیدگاه ها0
/

خلاصه مقاله:
ايستگاه راه آهن تهران مركز اصلي فعاليت هاي ريلي كشور مي باشد و هرروز حجم سنگيني از آمد و شد هاي ريلي از اين پايگاه به ديگر شهرها انجام مي پذيرد تداخل مسير راه آهن با خيابانهاي شهر آلودگي هواي منطقه خطر ناشي از تصادف قطار با خودروها و رهگذران پياده و يا از خط خارج شدن قطار از مسير راه آهن و .. ايجاب نمود تا بخشي از راه آهن تهران – تبريز پس از ساخت تونل به زيرزمين انتقال يابد تونل راه آهن تهران – تبريز در منطقه ۱۷و ۱۸ تهران با طول كل حدود ۶۴۰۰ متر كه بخش تونلي آن حدود ۴۱۵۰ متر مي باشداجراي ميگردد طول قابل توجه تونل و عبور آن از محيط شهري و ساخت تونلي عريض با دو دهانه ۱۱/۶ متري مستلزم اتخاذ طرحي مناسب است اين تونل در طراحي اوليه به روش كند و پوش طراحي شده بود كه با درنظر گرفتن ملزومات اجرايي و كاهش هزينه ها به روش پوش و كند تغيير داده شد و اجرا گرديد.

نویسندگان :
[ مهدي حاجي ميرزا آقاقناد ] – كارشناس ارشد مهندسي عمران خاك و پي
[ رشيد گرانمايه وانقي ] – كارشناسي ارشد مهندسي معدن مكانيك سنگ
[ شكراله زارع ] – استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود

كلمات كليدي:تونل راه آهن – تبريز,پوش و كند, كندوپوش,شمع درجاريز,معارضين شهري,تونل کند و پوش,روش کند و پوش cut and cover در تونل سازی

ارسال پاسخ