تاثير حفاري چند مرحله اي تونلها درتوده سنگ ضعيف

تاثير حفاري چند مرحله اي تونلها درتوده سنگ ضعيف برمباحث فني و اقتصادي و نمود آن در مقوله مهندسي ارزش
تاثير حفاري چند مرحله اي تونلها درتوده سنگ ضعيف
۱۱ مرداد ۱۳۹۵

تاثير حفاري چند مرحله اي تونلها درتوده سنگ ضعيف

/
ارسال شده توسط
/
دیدگاه ها0
/

خلاصه مقاله:
اگرچه درصورت مهيا بودن دستگاه ها و ماشين الات ويژه حفاري تونل دريك مرحله با درنظر گرفتن سيكل كاري كمتر و همچنين براي رسيدن به توزيع يكنواخت تنش ثانويه توجيه پيدا مي كند اما در توده سنگي با شرايط كيفي ضعيف به احتمال زياد حفاري تونل با مقطع تمام شده علاوه براينكه با صعوبتهاي اجرايي نظير نياز به نصب سيستم نگهداري چندبرابر قويتر همراه است شرايط پايداري تونل را نيز در زمان اجرا با مخاطره مواجه خواهد ساخت اين ناپايداري به سبب توزيع غيريكنواخت تنش ها و ايجاد زون پلاستيك گسترده و نيزجابجايي هاي محوري زياد در محيط اطراف تونل بوجود مي آيد. دراين تحقيق رفتار توده سنگ دربرگيرنده تونلي با شرايط مشابه فوق با روشهاي اجرايي مختلف نظير حفاري در يك و دو مرحله با انجام مدلسازي عددي با نرم افزار UDEC مورد تحليل قرارگرفت و با هدف رسيدن به ضريب ايمني منطقي سيستم نگهداري مناسب براي روشهاي مختلف حفاري پيشنهاد گرديد.

نویسندگان :
[ پدرام پيروي نسب ] – كارشناس حفاري و بتن پروژه سد و نيروگاه سردشت
[ محمد رستمي ] – مدير پروژه سد و نيروگاه سردشت
[ حسن وحيدي ] – مدير اجرايي حفاري هاي زيرزميني پروژه سد ونيروگاه سردشت
[ اميد سعيدي ] – كارشناس دفتر فني حفاري پروژه سد و نيروگاه سردشت

كلمات كليدي:حفاري چندمرحله اي، توزيع تنش ، سيستم نگهداري، مهندسي ارزش، زون پلاستيك

ارسال پاسخ