تعيين ميزان تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ برروي جابجايي هاي ناشي از حفاري تونل ها

مجموعه مقالات کنفراس بین المللی تونل
تعيين ميزان تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ
۱۱ مرداد ۱۳۹۵

تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ در جابجايي ناشي از حفاري تونل

/
ارسال شده توسط
/
دیدگاه ها0
/

خلاصه مقاله:
در اغلب تحليل هايي كه به هرشكل براي طراحي فضاهاي زيرزميني شيرواني ها و شالوده ها در سنگ يا برروي سنگ انجام ميگيرند به ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي توده هاي سنگي نياز مي باشد قطعه دوم آزاد راه زنجان – تبريز كه حدفاصل درياچه قوري گل بستان آباد تا تبريز است از گردنه صعب العبور شبلي عبور مي كند كه حذف اين گردنه بعلت ترافيك سنگين و نيز تلفات رانندگي زياد توسط دو حلقه تونل شمالي و جنوبي با طول تجمعي ۴۵۳۲ متر به شكل نعل اسبي با مشخصات دهانه ۱۲ متر ، ارتفاع ۱۰ متر در ۲۵ كيلومتري جنوب شرقي تبريز درحال احداق مي باشند با توجه به وقوع سه بار ريزش در تونل جنوبي لزوم تغيير روش اجراي تونل بدون تغيير در سيستم نگهداري مدنظر قرارگرفت كه اولين گام در اين راستا يافتن پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ در زمان وقوع ريزش ها بود

نویسندگان :
[ مهدي حاجي ميرزا آقاقناد ] – كارشناس ارشد مهندسي عمران خاك و پي
[ رشيد گرانمايه وانقي ] – كارشناسي ارشد مهندسي معدن مكانيك سنگ
[ شكراله زارع ] – استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود

كلمات كليدي: تونلهاي شبلي، تحليل حساسيت، روشهاي عددي، تحليل برگشتي

ارسال پاسخ