تگ

تونل

تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ در جابجايي ناشي از حفاري تونل

خلاصه مقاله: در اغلب تحليل هايي كه به هرشكل براي طراحي فضاهاي زيرزميني شيرواني ها و شالوده ها در سنگ يا برروي...
ادامه ی مطلب